top of page

BEPALINGEN

 

voor vioollessen gegeven door Saskia Rozeveld.

 

artikel 1

De lesovereenkomst gaat in op (datum). De overeenkomst loopt af op de dag waarop het basisonderwijs in de plaats waar de lessen worden gegeven na de zomervakantie van start gaat. De overeenkomst wordt op de afloopdatum telkens automatisch verlengd, tenzij deze vóór 15 juni schriftelijk wordt opgezegd. In dat geval eindigt de overeenkomst per de eerstvolgende afloopdatum.Tussentijdse opzegging van de overeenkomst dient schriftelijk te geschieden met inachtneming van een periode, die twaalf lessen bevat. Dit houdt in, dat na de opzegging nog over dat aantal lessen lesgeld verschuldigd is en de leerling op deze lessen recht heeft. De lessen vinden wekelijks plaats op een in overleg te bepalen tijdstip.

 

artikel 2

De vakantieperioden worden geregeld middels een vakantierooster, waarbij de vakantieperioden van het basisonderwijs in de lesplaats als uitgangspunt dienen.

 

artikel 3

Het totaal verschuldigde bedrag tot de afloopdatum van de overeenkomst komt tot stand door het aantal te geven lessen tot de afloopdatum te vermenigvuldigen met de lesprijs. De lesprijs bedraagt (prijs). Elke les heeft een duur van (aantal) minuten. Het totaal verschuldigde bedrag wordt vóór 1 september ineens voldaan of in 10 gelijke termijnen bij vooruitbetaling.

 

artikel 4

Wanneer de leerling geen gebruik maakt van de afgesproken les, is niettemin het lesgeld verschuldigd. Bij verzuim van de leerling wegens ziekte, daaronder mede begrepen zwangerschap, dienen binnen de verzuimperiode tenminste vier lessen te worden doorbetaald. Indien de verzuimperiode langer duurt dan vier lessen, is slechts de helft van het lesgeld verschuldigd over de lessen, die verzuimd worden na die periode. Na twaalf gemiste lessen wegens ziekte gedurende een aaneengesloten verzuimperiode is geen lesgeld meer verschuldigd.

 

artikel 5

Bij verzuim van de docent wegens arbeidsongeschiktheid dienen binnen de verzuimperiode twee lessen te worden doorbetaald. Na twee niet gegeven lessen wegens arbeidsongeschiktheid tijdens een aangesloten verzuimperiode is geen lesgeld meer verschuldigd.

artikel 6

Indien door bijzondere omstandigheden, zoals o.a. door extreme weersomstandigheden, brand, overstroming, enige pandemie of een ander onheil, de les niet fysiek kan plaatsvinden dan zal deze via videobellen worden aangeboden. In dat geval blijft het lesgeld verschuldigd.

bottom of page